1. Bedrijfsgegevens
 2. Definities
 3. Toepasselijkheid
 4. Verwijzingen
 5. Vacatures, vacatureplaatsing, en sollicitaties
 6. Gebruik van de Vacaturebank
 7. Inhoud teksten van de vacatures
 8. Garantie
 9. Onderhoud/Storingen
 10. Intellectueel eigendomsrecht
 11. Aansprakelijkheid
 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
 13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 14. Strijdige clausules
 15. Niet naleven Algemene Voorwaarden

De CasinoNieuws.nl Vacaturebank is eigendom van JAF Media B.V. De CasinoNieuws.nl Vacaturebank (hierna Vacaturebank genoemd) biedt een overzicht van alle vacatures uit de spannende wereld van (online) casino’s. In de Vacaturebank vind je functies als host(ess), croupier, helpdeskmedewerker, klantenservice medewerker chat en ontwikkelaar binnen de kansspelbranche. Solliciteer naar de baan die bij jou past.

De hierna genoemde bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Vacaturebank op de Website vacaturebank.casinonieuws.nl. Door het gebruik van de Website en/of aangeboden faciliteiten gaat Werkzoekende akkoord met deze Algemene Voorwaarden. In eerste instantie wijst de Vacaturebank alle Algemene Voorwaarden van andere partijen af, tenzij anders bepaald.

1. Bedrijfsgegevens

JAF Media B.V. is gevestigd aan de Hoogstraat 47 te Berlicum, postcode 5258 BA. Ondernemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 82182140.

2. Definities

 • Algemene Voorwaarden
  De hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van de Vacaturebank;
 • Content
  Digitale gegevens en informatie, waaronder teksten, afbeeldingen en data(bestanden);
 • Vacaturebank
  De CasinoNieuws.nl Vacaturebank, onderdeel van JAF Media B.V., ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 82182140, eigenaar van de Website;
 • Werkzoekende
  De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, die op zoek is naar een geschikte vacature en daarvoor de Website van Vacaturebank gebruikt. Onder Werkzoekende wordt ook Sollicitant verstaan;
 • Website
  De portal via welke de Vacaturebank Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via vacaturebank.casinonieuws.nl;
 • Dienst
  Elke door de Vacaturebank aangeboden Dienst, zoals het plaatsen van vacatures;
 • Platform
  De Website waar Vacaturebank de vacatures van haar Partners plaatst;
 • Partner(s)
  Partij(en) waar Vacaturebank een samenwerkingsverband mee heeft in het kader van de Vacaturebank, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanbieders van (online) kansspelen.

3. Toepasselijkheid

 1. Om Werkzoekende te beschermen en misbruik van het Platform te voorkomen, dient Werkzoekende akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van de Vacaturebank en zich te houden aan de voorwaarden die zijn opgenomen. Gebruik van het Platform door Werkzoekende, wordt begrepen als dat Werkzoekende akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de Vacaturebank.
 2. De Algemene Voorwaarden hoeven niet steeds opnieuw aanvaard te worden, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard na de eerste keer.
 3. De Vacaturebank is een vacaturesite met als doel om werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. De Vacaturebank is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt tussen de gebruikende partijen door gebruikmaking van de Website.
 4. Werkzoekende heeft gratis toegang tot de Vacaturebank, tenzij anders aangegeven.

4. Verwijzingen

 1. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van Partners. De Vacaturebank heeft geen zeggenschap over deze websites.
 2. De Vacaturebank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van Partners.

5. Vacatures, vacatureplaatsing, en sollicitaties

 1. De Vacaturebank plaatst vacatures op vacaturebank.casinonieuws.nl.
 2. De Partner is verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de vacature.
 3. Indien de vacature vervuld of niet meer relevant is, is de Partner verantwoordelijk voor de verwijdering van de vacature.
 4. Sollicitaties vinden rechtstreeks plaats bij de Partner zonder tussenkomst van de Vacaturebank. De Partner is volledig verantwoordelijk voor het verdere verloop van dit proces.
 5. De Vacaturebank kan geen invloed uitoefenen betreffende de sollicitaties en het verdere verloop van het proces. De Partner heeft de volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over het proces en de uitkomst hiervan.

6. Gebruik van de Vacaturebank

 1. Het is Werkzoekende niet toegestaan de Vacaturebank of een onderdeel daarvan te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is, zoals bepaald in artikel 3.3.
 2. Het gebruik van de Website door Werkzoekende, alsmede het contact tussen Werkzoekende en Partners, vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 3. De Vacaturebank ontvangt geen persoonsgegevens van Werkzoekende.
 4. Persoonsgegevens van Werkzoekende worden doorgestuurd naar de Partner. De Partner is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de conformiteit aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

7. Inhoud teksten van de vacatures

 1. De Vacaturebank krijgt Content betreffende vacatures aangeleverd van Partners. Ondanks de hoge zorg die de Vacaturebank besteedt aan correcte overname, zijn fouten in dit proces niet uitgesloten.
 2. In de vacature geïnteresseerde personen kunnen geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde Content. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raadt de Vacaturebank aan om direct contact op te nemen met de desbetreffende Partner.
 3. De door de Partner geplaatste Content kan naar eigen inzicht van de Vacaturebank worden aangepast. De Vacaturebank behoudt zich het recht voor om Content te weigeren of te verwijderen, wanneer de daarin opgenomen gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden gezien.

8. Garantie

 1. De Vacaturebank heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
 2. De Vacaturebank garandeert echter niet:
 • Dat de informatie op de Website juist en volledig is;
 • Dat de Partner daadwerkelijk een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten;
 • Dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
 • Dat de systemen van de Vacaturebank vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

9. Onderhoud/Storingen

 1. De Vacaturebank spant zich in om Werkzoekende ononderbroken toegang tot de Vacaturebank te verschaffen.
 2. De Vacaturebank kan (onderdelen van) de Vacaturebank echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. De Vacaturebank zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk in de avond en in het weekend laten plaatsvinden.

10. Intellectueel eigendomsrecht

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en software berusten bij de Vacaturebank, met uitzondering van het materiaal dat door Partners is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie.
 2. Logo’s van Partners, door Partner beschikbaar gesteld, blijven eigendom van Partner. De Vacaturebank behoudt zich het recht voor deze logo’s in grootte te bewerken voor gebruik op de Website.
 3. Het is Werkzoekende niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande toestemming van de Vacaturebank, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de Vacaturebank door Werkzoekende vindt plaats voor eigen rekening en risico. De Vacaturebank is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van de Vacaturebank, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Vacaturebank.
 2. De informatie op de Vacaturebank kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. De Vacaturebank raadt Werkzoekende aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren bij de desbetreffende Partner alvorens actie te ondernemen.
 3. De Vacaturebank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-naleven de privacywet- en regelgeving door de Partner.
 4. De Vacaturebank dient enkel als een Platform voor Partners en Werkzoekenden. De Vacaturebank kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de Content die geplaatst wordt.
 5. De Vacaturebank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ontstaan aan Werkzoekende, gedurende het verdere verloop tussen Werkzoekende en Partner.
 6. De Vacaturebank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van informatie die aan de Website wordt ontleend.
 7. De Vacaturebank acht zich niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet of niet tijdig leveren van ondersteuning.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. De Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Vacaturebank behoudt zich het recht voor om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

13. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke ontwikkeling van de Website en de werkwijze van de Vacaturebank, behoudt de Vacaturebank zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien Werkzoekende gebruik maakt van de Website.

14. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, geldt hiervoor de bepaling welke naar mening van de Vacaturebank het beste van toepassing is, met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

15. Niet naleven Algemene Voorwaarden

Indien Werkzoekende zich niet conformeert naar deze Algemene Voorwaarden, heeft de Vacaturebank de mogelijkheid Werkzoekende het gebruik van de Vacaturebank te weigeren, dan wel de toegang tot de Vacaturebank te ontzeggen.    

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst geüpdate op woensdag 26 april 2023.